فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/4244
تاريخ: 96/11/18

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارۀ 322/99832 مورخ 1396/11/15؛

لايحه اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-