فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 88962	شماره انتشار : 10727	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/17	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/02	

قانون راجع به توزيع رايگان مراسلات پستي نيروهاي مسلح و افرادي كه در مناطق جنگي با رژيم بعث عراق درگير جنگ هستند
مصوب 1360/09/03

ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود از ابتداي جنگ تحميلي رژيم بعث عراق تا پايان آن ، نامه ها و كارت هاي پستي غير سفارشي را كه پرسنل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير نيروهاي درگير در جنگ از جبهه هاي جنگ به مقصد داخل كشور ارسال ميدارند بدون پرداخت حقوق و نرخهاي پستي مبادله و توزيع نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-