فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/3451

تاريخ: 1393/11/12

بسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 103636/‏50393 مورخ 09/‏09/‏1393 و پيرو نامه شمارة 1532/‏102/‏93 مورخ 29/‏04/‏1393؛

اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 08/‏11/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-