فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 11750/ 30/ 84
تاريخ: 14/ 2/ 84

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 6838/ 32815 مورخ 11/ 2/ 1384؛

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار هيئت وزيران در جلسه مورخ 14 /2/ 1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-