فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي مصوب 23/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي» را بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 23/‏7/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 92420/‏50348 مورخ 17/‏8/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏8/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2621/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 23/‏7/‏1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏8/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 23/‏7/‏1393 به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏51593/‏92 مورخ 17/‏12/‏1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت- مصوب ۱۳77-{1}تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي{2}موضوع تصويب‌نامه شماره 119439/‏ت/‏37025هـ مورخ 28/‏7/‏1386 مي‌شود: ماده 6- سرمايه شركت مبلغ يازده هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و شصت و نه ميليون و يكصد و چهل هزار (11.870.669.140.000) ريال است كه به يك ميليارد و يكصد و هشتاد و هفت ميليون و شصت و شش هزار و نهصد و چهارده (1.187.066.914) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي‌ها و طر‌ح‌هاي غيرانتفاعي و انتقال دارايي‌هاي ايجادشده از محل وجوه دريافتي و هزينه‌هاي جبراني و دارايي‌هاي اهدايي تأمين شده است. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. اصلاحيه ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي موضوع تصويب‌نامه شماره 119439/‏‏ت/‏‏37025هـ مورخ 28/‏‏7/‏‏1386: «ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي، موضوع تصويبنامه شماره 9654/‏‏ت28263هـ مورخ 12/‏‏3/‏‏1382 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- ... 7- شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.671.905.350.000) ريال كه به (167.190.535) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 8- ...»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-