فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1381 /ق مورخ 23/ 8/ 60 :
تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه قانوني تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه 28/ 8/ 1360 شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-