فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 2/ 8/ 1373
شماره 26223
شوراي محترم نگهبان
	در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمان هاي ورزشي كه در جلسه مورخ  27/ 7/ 1373 هيات وزيران به تصويب رسيده است براي اقدام معمول ارسال مي شود.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

سازمان برنامه و بودجه-سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
	هيات وزيران در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 23352/ 1 مورخ 23/ 7/ 1373 سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون "اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت" - مصوب 1369- اساسنامه شركت "تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي" را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت "تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي"
فصل اول -كليات
	ماده1- به منظور اجراي مفاد تبصره (2) قانون " اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت _ مصوب 1369 " شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمان هاي ورزشي (سهامي خاص)"، كه در  اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
	ماده2- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-