فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه جناب‌آقاي سيد محمدرضا حسيني‌منش مبني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 1309 قانون مدني مصوب 1314.

بررسي : با توجه به ابطال ماده مذكور توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان در سال 1367 اين ماده ابطال شده است و بعد از اين زماني مي‌توان به اين ماده عمل نمود كه مجلس شوراي اسلامي مجدداً آن‌را تصويب نموده و شوراي نگهبان آن‌را تأييد نمايد و الا در فرض ابطال آن توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان، اين ماده جنبه قانوني نداشته و اعتباري ندارد و آن‌چه در اصلاحيه قانون مدني در تاريخ 14/8/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و توسط شوراي نگهبان تأييد شده است متعرض اين ماده نشده است تا بتوان چنين ادعا نمود كه مجدداً به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و در نتيجه اين عدم تعرض، ابطال فقهاي شوراي نگهبان را از بين نمي‌برد و طبعاً نظر اداره حقوقي قوه قضائيه مبني بر اينكه «با توجه به اينكه در اصلاحات سال1370 ق.م تعرضي به متن ماده 1309 نشده و حذف نگرديده است و ماده 1309 قانون مدني موضوعاً داراي قدرت اجرائي است» وجهي ندارد و ابداً ماده مذكور وجود ندارد تا بتوان آن را داراي قدرت اجرايي دانست.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-