فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9386 /30 /83
تاريخ: 21 /10 /83


جناب آقاي حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
عطف به نامه شماره 7543 ه/ب مورخ 15/ 9/ 1383:
مبني بر تقاضاي اظهار نظر شرعي در مورد ماده (23) تصويب‌نامه شماره 12003/ ت 30629 ه مورخ 21 /4 /1383 هيئت وزيران، «آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در جلسه مورخ 16 /10/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-