فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6850
تاريخ: 1366/7/2
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران‌
عطف به نامه‌هاي شماره 1425 مورخ 1366/6/22 و شماره 3407 مورخ‌ 1365/10/24 و شماره 2162 مورخ1365/7/6:
در مورد اصل هشتاد و يكم نظر به اينكه تفسير اين اصل در شوراي نگهبان راي كافي نياورد بنابراين دادگاه بهر نحو كه از اين اصل استنباط مي‌نمايد علي‌الاصول راي بدهد.%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-