فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 65115/ 22/د
تاريخ: 15/ 4/ 1371
شوراي محترم نگهبان‌
با سلام و تحيات، با توجه به اينكه ماده 6 قانون انتخابات مصوب 9/ 12/ 62 صراحت دارد كاركنان دولت و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه دوره نمايندگي جزو سنوات خدمت آنان با اعطاي گروه و پايه محسوب خواهد شد، و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد و از طرفي با توجه به متن اصل 141 قانون اساسي كه داشتن دو شغل را براي اساتيد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را بلامانع دانسته است، عده‌اي از نمايندگان كه فعاليتهاي آموزش و پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دارند تقاضا نموده‌اند به استناد اصل 141 قانون اساسي رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع نشده و حقوق و مزاياي دريافتي اين افراد نيز كماكان از محل اعتبار مراكز دانشگاهي مربوطه پرداخت گردد. ظاهراً در دوره سوم جناب آقاي كتيرائي كارپرداز وقت با جناب آقاي بيژني از حقوقدانان آن شوراي محترم درباره مراتب فوق مذاكراتي به عمل آورده‌اند و حقوق نمايندگاني كه جزو اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بوده‌اند كماكان از محل اعتبار دانشگاه مربوط پرداخت شده و حقوق و مزاياي نمايندگي اين افراد قطع گرديده است. با توجه به تقاضاي مشابه عده‌اي از نمايندگان دوره چهارم و جهت روشن شدن موضوع‌ خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه حفظ پست سازماني افراد فوق‌الذكر و پرداخت حقوق آنان از اعتبار بودجه دانشگاه در دوران نمايندگي مجلس شوراي اسلامي منع قانوني ندارد مراتب را كتباً اعلام نمايند.
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-