فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1545/ 21/ 74
تاريخ:26/ 11/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 55670/ 12331 مورخ 17/ 11/ 1374:
اساسنامه شركت كشتيراني مشترك ايران و پاكستان كه در جلسه مورخ 8/ 11/ 1374 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 26/ 11/ 1374 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
ماده 44مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-