فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:114488/ 45923
تاريخ: 8/ 6/ 1391
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو كه در جلسه مورخ 5/ 6/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/ 6/ 1391 بنا به پيشنهاد شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود: 
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو موضوع تصويب­نامه شماره 153224/ ت45923 هـ مورخ 1/ 9/ 1390 به شرح زير اصلاح مي­شود:
1- در بند (11) ماده (8) عبارت «طبق قانون كار و آيين­نامه­هاي مربوط» به انتهاي آن اضافه مي­شود.
2- در بند (3) ماده (17) عبارت «قوانين جاري و بين­المللي و» بعد از واژه «اساس» اضافه مي­شود.
3- در بند (9) ماده (17) عبارت «طبق قانون كار» بعد از واژه «داخلي» اضافه مي­شود.
4- در بند (2) ماده (19) عبارت «طبق قانون كار و آيين­نامه­هاي مربوط» به انتهاي آن اضافه مي­شود.
5- ماده (20) به شرح زير اصلاح مي­شود:
ماده 20 ـ مجمع عمومي يك بازرس اصلي و علي­البدل را از ميان سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذي­صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ براي مدت يك سال انتخاب مي­نمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي­البدل وظايف وي را عهده­دار خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-