فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:1689/25-66
تاريخ:1366/9/16

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاتهم

سلام عليكم

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7494 مورخ‌ 65/11/1 كه‌ بعنوان‌ نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ صادر گرديده‌ (تصوير آن‌ پيوست‌ مي‌باشد)، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ اينكه‌: 
((آيا اشخاص‌ و مقامات‌ مذكور در اصل‌ هفتادم قانون‌اساسي‌ ميتوانند در رابطه‌ با اعلام‌ نتيجه‌ و گزارشات‌ اين‌ كميسيون‌ مذكور در اصل‌ نودم قانون‌ اساسي‌ آنرا نقض‌ يا دفاع‌ نمايند)) به‌ اين‌ كميسيون‌ ابلاغ‌ فرمايند.

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-