فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7505
تاريخ: 16/ 11/ 1365
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 12808 / د ـ 41 مورخ 10/ 10/ 1365 و پيرو نامه شماره 6431 مورخ 20/ 8/ 1365:
نظر اكثريت فقهاى شوراى نگهبان به شرح زير اعلام مى‏شود:
«حصر مستفاد از ماده 1 و 2 آيين‏نامه كه اشتغال به شغل مسافربرى را منحصرا از طريق تشكيل شركتهاى تعاونى مسافربرى و دارندگان وسايل و كاركنان را (كه با رعايت كامل ضوابط شهردارى در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال و مديريت و نظارت بر ترمينالها و جلوگيرى از ترافيك زايد بر متعارف و امور ديگر) حاضر به اشتغال به شغل مسافربرى هستند محروم مى‏نمايد با موازين شرعى مغاير است.»
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-