فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شاكى در لايحه 4/ 30/ 26 مورخ 23/ 9/ 1365، ايرادات شرعى خود را به شرح ذيل بيان داشته است:
1ـ ماده 2 لايحه قانونى احداث ترمينالهاى مسافربرى و ممنوعيت تردد اتومبيلهاى مسافربرى بين شهرى در داخل شهر تهران (مصوب 9/ 2/ 1359 شوراى انقلاب) تشكيل شركتهاى مسافربرى را در قالب تعاونى و واگذارى غرفه‏هاى 
ترمينالها را در قالب اجاره به آنها پيش‏بينى نموده است در حالى كه شركت تعاونى طبق قانون شركتهاى تعاونى (مصوب 16/ 3/ 1350) صرفا در انواع توليد و توزيع خلاصه مى‏شود و مطابقت شركت تعاونى خدمات با شركت ابدا از نظر شرعى صحيح نيست. به همين جهت در تحريرالوسيله آمده است: «و لا تصح فى‏الاعمال، و هى المسماة بشركة الأبدان» (امام خمينى(ره)، تحريرالوسيله (عربى)، انتشارات اعتماد، سال 1403 ه.ق، جلد 1، ص 574) و در ماده يك آيين‏نامه تشكيل شركتهاى تعاونى مقرر شده است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام شهردارى نسبت به تشكيل شركتهاى مذكور اقدام كند.
2ـ اجراى مواد 2، 3، 4 و 5 آيين‏نامه مذكور موجب تضييع حقوق مشروع كسب و پيشه و امتيازات شغلى و از بين رفتن نتيجه ساليان متمادى تجربه و كار صاحبان و مديران بيش از 60 مؤسسه مسافربرى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى مى‏گردد.
3ـ احترام محل كسب و سكونت و حقوق مكتسبه افراد، ايجاب مى‏كند كه دولت در صورت ضرورت با جلب رضايت مالك بتواند تملّك كند، در حالى كه در موارد فوق اين امر رعايت نشده است.
4ـ آيين‏نامه اجرايى تبصره ذيل ماده 2 قانون احداث ترمينالهاى مسافربرى به دلايل ذيل مغاير با موازين شرعى انور است:
ـ تعيين اجاره بها را به نظر كارشناس رسمى دادگسترى كه با انتخاب شهردارى تعيين مى‏گردد، واگذار كرده است؛
ـ تشخيص ميزان خسارتى را كه به تأسيسات و ساختمان و لوازم ترمينال وارد مى‏شود بدون رسيدگى و اثبات آن، به عهده كارشناس منتخب شهردارى واگذار و نظريه كارشناس را غيرقابل اعتراض عنوان كرده است؛
ـ قرارداد اجاره به مدت يك سال تنظيم مى‏شود و در صورت موافقت شهردارى صرفا قابل تمديد خواهد بود؛
ـ تعيين اجاره بها كه براى هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر شناخته شده، به نظريه كارشناس رسمى دادگسترى منتخب شهردارى، موضوع بند اول موكول و همان را قطعى تلقى كرده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-