فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 241/75296

تاريخ: 1396/9/7

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

عطف به نامه شماره 2544/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 و پيرو نامه شماره 47978/‏241 مورخ 11/‏6/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 24/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، همراه متن مشروح مذاكرات مربوط به ايراد بند سوم به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

مادهواحده- موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول يكصدوسيونهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

 

در متن موافقتنامه واژه «ژرم پلاسم» به عبارت «بافت زاياي گياهي (ژرم پلاسم)» و واژه «بيولوژيكي» به عبارت «عوامل زنده زيستي (بيولوژيكي)» تغيير يافت.

بسم الله الرحمن الرحيم

 موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-