فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 88964	شماره انتشار : 10734	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/17	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/10	

قانون راجع به لغو حق مرغوبيت
مصوب 1360/08/28

ماده واحده - نظر به اينكه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضي مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق ميگرفته منتفي گرديده است . لذا حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و ترميم و توسعه و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن به املاك اشخاص اعم از ( حقيقي و يا حقوقي ) تعلق گرفته لكن تاكنون وصول نشده ملغي و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهي بعنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها وصول نخواهد شد و اين قبيل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دريافت نمي گردد .

تبصره - قوانين مخالف اين قانون لغو ميگردد . وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب رسيده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-