فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 58731/ت 19204ه	شماره انتشار : 15680 	
تاريخ ابلاغ: 21/ 09/ 1377	تاريخ روزنامه رسمي : 02/ 10/ 1377	

اصلاح اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي
مصوب 13/ 08/ 1377

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/ 8/ 1377 بنا به پيشنهاد شماره 1/45628 مورخ 29/ 10/ 1376 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون « اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت » - مصوب 1369 - تصويب نمود : 
ماده ( 14 ) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي به شرح زير اصلاح مي شود : 
ماده 14 - هيأت مديره شركت مركب از ( 5 ) نفر مي باشد كه به پيشنهاد رييس مجمع و با تصويب مجمع عمومي براي مدت ( 2 ) سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 3847/ 21/ 77 مورخ 4/ 9/ 1377 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-