فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ:19/ 1/ 1376
شماره: 157/ 21/ 76
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف بنامه شماره 50467/ 17869 مورخ 16 /1/ 1376 اصلاحيه اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد صنعتي قشم ، چابهار و كيش كه در جلسه مورخ 13/ 12/ 1375 به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي رسيده است ، در جلسه مورخ 19/ 1/ 1376 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-