فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 204- ق مورخ 2/ 10/ 59:
طرح قانوني راجع به چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي هزينه‌هاي عمراني عشايري و وام دريافتي دولت از بانك مركزي كه در جلسه علني 1/ 10/ 59 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي و به اكثريت آراء مورد تاييد قرار گرفت.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-