فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 3980
تاريخ : 28 /8/ 1360
بسم الله الرحمن الرحيم 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
به استحضارمي رساندمصوبه مربوط به تفسيرتصاحب وتملك" (درقانون ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه وتصاحب آن وسيله وزارت مسكن وشهرسازي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسيلامي ايران )براي اظهارنظرشوراي نگهبان فرستاده نشده است ، خواهشمنداست دستورفرمائيد علت عدم ارسال راتوضيح دهندوچنانچه آن رادرمراحل بعدازاظهارنظرشوراي نگهبان قرارداده اند ، مستردوبراي اظهارنظرشوراي نگهبان ارسال فرمايند .
دبيرشوراي نگهبان 
لطف الله صافي 

جنب مجلس شوراي اسلامي - شوراي نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-