فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7751
تاريخ: 1365/12/5
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي‌ نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 101262 مورخ 1365/12/2:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
"نظر باينكه بموجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت و... از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 1363/7/3 اظهار نظر شده است.
تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياست‌گذاري اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاه‌هاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد."
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
خسرو بيژني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-