فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377، «اصلاح اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران» را بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران در جلسه‌ي مورخ 5/‏2/‏1400 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12480/‏57901 مورخ 7/‏2/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 14/‏5/‏1400، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 27089/‏102 مورخ 16/‏5/‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 5/‏2/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران»


هيئت وزيران در جلسه 5/‏2/‏1400 به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت- مصوب 1377-[1] تصويب كرد:

اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي موضوع تصويب‌نامه شماره 6142/‏ت35946ه مورخ 21/‏1/‏1386 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- در عنوان و ماده (۱)،[2] عبارت "شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران" به عبارت "شركت مديريت پسماندهاي پرتوزاي ايران"  اصلاح مي‌شود.

٢- ماده (۲)[3] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- بعد از عبارت "هدف از تشكيل" واژه "شركت" اضافه مي‌شود.

ب- بعد از كلمه "انجام" عبارت "فعاليت‌هاي مشاوره مهندسي،" اضافه مي‌شود.

پ- بعد از عبارت "پسماندهاي پرتوزا" عبارت "و پسماندهاي آلوده به مواد پرتوزاي طبيعي" مي‌شود.

ت- بعد از عبارت "ساير صنايع كشور" عبارت "و نگهداري موقت سوخت مصرف شده" اضافه مي‌شود.

ث- واژه "دفن" به واژه "دفع" اصلاح مي‌شود.

٣- ماده (۷)[4] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در صدر ماده، عبارت "پسمان‌هاي پرتوزا" به عبارت "پسماندهاي پرتوزا، پسماندهاي آلوده به مواد پرتوزاي طبيعي" اصلاح و بعد از واژه "صنايع" عبارت "و نگهداري موقت سوخت مصرف شده" اضافه و عبارت "پسمانداري مواد پرتوزا" به عبارت "مورد استفاده در مديريت پسماندهاي پرتوزا" اصلاح مي‌شود.

ب- در بند (۱) واژه "پسمانداري" به عبارت "مديريت پسماندهاي پرتوزاي" اصلاح مي‌شود.

پ- در بند (۵)، عبارت "دفع زباله‌هاي هسته‌اي" به عبارت "دفع پسماندهاي پرتوزا" اصلاح مي‌شود.

ت- در بند (۶)، عبارت "پسمانداري مواد پرتوزا" به عبارت "مديريت پسماندهاي پرتوزا و پسماندهاي آلوده به مواد پرتوزاي طبيعي" اصلاح مي‌شود.

ث- در بند (۷)، عبارت "از جمله دفن آنها" به عبارت "از جمله دفع آنها" اصلاح مي‌شود.

ج- در بند (۸)، عبارت "پسمانداري هسته‌اي" به عبارت "مديريت پسماندهاي پرتوزا" اصلاح مي‌شود.

چ- در بند (۹)، عبارت "لازم در زمينه پسمانداري مواد پرتوزاي صنعت هسته‌اي" به عبارت "و ارايه خدمات زيست محيطي با رويكرد پرتويي به صنعت هسته‌اي" اصلاح و پس از عبارت "مراكز و صنايع" عبارت "شامل ارزيابي‌هاي محيطي، ايمني و خدمات مشاوره در زمينه پاكسازي و احياي زمين‌هاي آلوده به مواد پرتوزا" اضافه مي‌شود.

ح- در بند (۱۲)، عبارت "پسمانداري مواد پرتوزايي" به عبارت "مديريت پسماندهاي پرتوزا" اصلاح مي‌شود.

خ- در بند (۱۳)، عبارت "پسمانداري صنعت هسته‌اي" به عبارت "مديريت پسماندهاي پرتوزا" اصلاح مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه اساسنامه‌ي حاضر تنها اساسنامه‌ي سابق را يه صورت جزئي اصلاح كرده است، هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


===================================================================================================================

[1]. ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «...

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

[2]. ماده (1) اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 1- نام شركت، شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران مي‌باشد و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود.»

[3]. ماده (2) اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 2- هدف از تشكيل انجام فعاليت‌هاي اجرايي، عملياتي و كارگزاري در جهت تحقق برنامه‌هاي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران در زمينه مديريت پسماندهاي پرتوزا و چشمه‌هاي بسته مصرف شده حاصل از صنعت هسته‌اي و ساير صنايع كشور، طراحي، ساخت، نصب، بهره‌برداري و از كاراندازي تأسيسات و تجهيزات لازم جهت مديريت پسماندهاي پرتوزا در سطح كشور، در كليه مراحل جمع‌آوري، انتقال، آمايش، نگهداري و دفن و همچنين واردات، صادرات، خريد و فروش تجهيزات و صدور خدمات و ساير موارد مرتبط مي‌باشد.

[4]. ماده (7) اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي مصوب 5/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 هيئت وزيران: «ماده 7- موضوع فعاليت شركت انجام هرگونه فعاليت در زمينه مديريت پسمان‌هاي پرتوزا و چشمه‌هاي بسته مصرف شده حاصل از صنعت هسته‌اي، صنايع تكميلي و ساير مراكز و صنايع، مديريت و نظارت بر ساخت، راه‌اندازي، بهره‌برداري و از كاراندازي تأسيسات و تجهيزات پسمانداري مواد پرتوزا صنعت هسته‌اي و صنايع تكميلي و ساير مراكز و صنايع و انجام كليه معاملات داخلي و يا خارجي مربوطه در اين زمينه و همچنين توسعه و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي ذكر شده مي‌باشد. موارد زير از وظايف و فعاليت‌هاي عمده شركت مي‌باشد:

1ـ بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه پسمانداري صنعت هسته‌اي، صنايع تكميلي و ساير مراكز و صنايع.

2- ...

5- بررسي و اتخاذ تصميم و ارائه راه‌ها و راهبردهاي معقول، منطقي و علمي دفن زباله‌هاي هسته‌اي با توجه به استانداردهاي بين‌المللي با همكاري مؤسسات، مراكز و واحدهاي ذي‌ربط.

6- بررسي، مطالعه، تحقيق و اجراي فعاليت‌ها و عمليات پروژه‌هاي مهندسي، تحقيقاتي و توسعه‌اي در زمينه پسمانداري مواد پرتوزا و ساير فعاليت‌هايي كه در حوزه دانش فني موضوع فعاليت شركت باشد.

7- انجام تحقيقات و مطالعات لازم در زمينه مديريت پسمان‌هاي پرتوزا از جمله دفن آنها و انتقال فناوري پسمانداري هسته‌اي، مشاركت اجرايي، ريسك‌پذيري، حمايت مالي و اعتباري با تصويب مجمع عمومي، فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهيزات، قطعات و ماشين‌آلات در اين زمينه.

8- توليد، انتقال، فروش و توزيع مواد اوليه، تأسيسات و تجهيزات مورد نياز پسمانداري هسته‌اي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

9- انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي لازم در زمينه پسمانداري مواد پرتوزاي صنعت هسته‌اي و ساير مراكز و صنايع.

10- ...

12- ايجاد ارتباط و يا انعقاد قرارداد با مراجع بين‌المللي، شركت‌ها و مؤسسات خارجي و داخلي در زمينه پسمانداري مواد پرتوزاي مطابق با ضوابط بين‌المللي و نظام ايمني هسته‌اي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

13- تهيه و تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي لازم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات پسمانداري صنعت هسته‌اي و ساير مراكز و صنايع مولد مواد پرتوزا جهت ارائه آنها به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.

14- ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-