فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1485 /ق مورخ 8/ 9/ 60 :
لايحه اصلاح تبصره 2 ماده 91 اصلاحي قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-