فايل ضميمه :
        طرح الحاق يك تبصره به بند (44) و يك تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 كل كشور.
بررسي: خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-