فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 49502	شماره انتشار : 10478	
تاريخ ابلاغ: 1359/11/08	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/11/26	

‌قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1359/10/08

‌ماده 1 - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير‌نظر قواي سه‌گانه؛ "‌قضائيه، مقننه و مجريه" و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود.

‌ماده 2 - نماينده هر يك از قواي سه‌گانه به ترتيب زير تعيين مي‌شود.

‌الف - نماينده قوه قضائيه، به وسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا.

ب - نماينده قوه مجريه، بر اساس اصل 126 قانون اساسي توسط هيأت دولت تعيين و به اطلاع رئيس جمهور مي‌رسد.

ج - نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به كميسيون‌ارشاد معرفي و كميسيون اسامي آنان را به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت مطلق آراء انتخاب مي‌شود.

‌تبصره 1 - مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌هاي بعدي 15 روز قبل از انقضاي دوره شوراي‌سرپرستي مي‌باشد.

‌تبصره 2 - هر يك از قواي سه‌گانه يك نفر واجد صلاحيت را به عنوان علي‌البدل نماينده خود تعيين مي‌نمايد.

‌تبصره 3 - چنانچه نماينده هر يك از قوا بر خلاف خط مشي كلي مصوب عمل كند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را‌تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 3 - نمايندگان منتخب قواي سه‌گانه بايد داراي شرايط زير باشند:

‌الف - مسلمان و آگاه و ملتزم به وظايف ديني.

ب - اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه، طبق قانون اساسي.

ج - آگاهي كافي از سياست داخلي و خارجي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.

‌د - حسن سابقه.

‌ماده 4 - نمايندگان قواي سه‌گانه براي دو سال تعيين مي‌شوند.

‌ماده 5 - وظايف شوراي سرپرستي:

‌الف - تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين‌نامه داخلي كه در آن همه جهات لازم براي سازماندهي و اداره آن و وظايف و‌اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.

ب - تنظيم خط مشي كلي سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقويت ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت به معارف اصيل اسلامي و‌اهداف و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و‌سياست خارجي كشور.

ج - بند "ب" بايد ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و با رعايت اصل 74 قانون اساسي براي بررسي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گردد.

‌د - تعيين مدير عامل با اكثريت آراء از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌باشد.

ه - بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.

‌و - نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند "ب" و حضور حقوقي در سازمان به منظور جوابگويي در برابر‌مسئوليتهاي محوله و اقدام فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل.

‌ز - رسيدگي به شكايات و پاسخ به آنها و اقدام فوري براي رفع نواقص.

ح - شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 6 - جلسات شوراي سرپرستي با حضور سه نفر رسميت دارد و كليه مصوبات آن با اكثريت آراء معتبر است.

‌ماده 7 - مدير عامل و معاونان بايد شرايط زير را دارا باشند.

‌الف - مسلمان، آگاه به معارف اصيل اسلامي و التزام عملي به وظايف ديني.

ب - اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه طبق قانون اساسي.

ج - آگاهي كافي از سياست داخلي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.

‌د - قدرت مديريت و تخصص نسبي و اطلاعات لازمه.

ه - حسن سابقه.

‌ماده 8 - وظايف و اختيارات مدير عامل:

‌الف - اداره همه امور جاري سازمان، مشتمل بر تهيه طرحها و برنامه‌ها و اجراي آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و كاركنان، با رعايت كامل‌صلاحيت افراد، به ويژه از جنبه‌هاي ديني و اخلاقي.

ب - اجراي مصوبات شوراي سرپرستي.

‌ماده 9 - مدير عامل در برابر شوراي سرپرستي مسئول است.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-