فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني

شماره۵۱۹/۵۷۰۵۸                                    ۱۳۹۸/۷/۱۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۰۵۰ /۵۲۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۹۸۶۶                                       ۱۳۹۰/۷/۱۶

وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۱۹/۵۷۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني

 با مردان خارجي

ماده واحده ـ عنوان و ماده واحده و تبصره هاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۱۳۸۵/۷/۲ به شرح زير اصلاح مي شود:

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني

ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران در مي آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) اقدام كند.

تبصره۱ـ در صورتي كه پدر و يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده و يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح مي باشد.

تبصره۲ـ افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدين شان در ايران متولد شده باشند، مي توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را

تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-