فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1618/ 21/ 74
تاريخ:27/ 12/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 57596/ 16132 مورخ 21/ 12/ 1374:
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) كه در جلسه مورخ 20/ 12/ 1374 هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 27/ 12/ 1374 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-