فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 30308/ 31199
تاريخ: 4/ 6/ 1383
اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي كشور

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي كشور كه در جلسه مورخ 28/ 5/ 1383 هيئت وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
										 محمدرضا عارف
									       معاون اول رئيس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 5/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 69809 مورخ 10/ 5/ 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ نام شركت، شركت مادرتخصصي دارويي كشور مي­باشد كه در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي­شود.
ماده 2ـ شركت، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و مركز اصلي آن در تهران است و پس از تصويب مجمع عمومي، مي­تواند در ساير نقاط كشور شعبه تأسيس نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-