فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : هـ / 65 / 8 
تاريخ : 3 / 2 / 1368

باسمه تعالي 
با اهداء سلام 
پيرو نامه شماره هـ / 66 / 284 مورخ 11 / 11 / 66 در خصوص شكايت سازمان هاي گسترش مالكيت واحد هاي توليدي به طرفيت وزارت صنابع ، بخواسته ابطال بند 6 صورت جلسه 2 / 1 / 63 مجمع عمومي سازمان صنايع ايران و غيره كه شاكي مدعي مغايرت بند فوق الذكر با قانون و شرح اسلام گرديده ، مقتضي است نسبت به مورد مذكور اظهار نظر نموده تا هيئت عمومي وفق مقررات اقدام نمايد . / غ 

محمد علي فيض 
رئيس هيئت عمومي 
ديوان عدالت اداري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-