فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 94/102/5818
تاريخ: 94/12/13

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارۀ 15/87275 مورخ 1394/12/09 و پيرو نامه شمارۀ 94/102/5170 مورخ 1394/11/03؛
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-