فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/1416

تاريخ: 1394/3/30

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 16336/‏561 مورخ 10/‏03/‏1394 و پيرو نامه شمارة 1205/‏102/‏94 مورخ 20/‏03/‏1394؛

طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/‏03/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه نسبت به تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 و قانون امور ورشكستگي كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگرديده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-