فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 154
تاريخ: 59/09/16
شوراي محترم نگهبان 
طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني دهم آذرماه 1359 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ايفاد مي‌گردد.

اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه 
ماده 1ـ ...
ماده 2ـ نماينده هر يك از قواي سه‌گانه به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
الف ـ نماينده قوه قضائيه، به وسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا.
ب ـ نماينده قوه مجريه، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و اكثريت وزرا كه يك رأي خواهند داشت به اتفاق آرا تعيين مي‌شود.
تبصره 1ـ چنانچه با انقضاي مدت تعيين شده اتفاق نظر به وجود نيامد بايد با اكثريت آرا (رأي از سه رأي فوق) تعيين گردد.
تبصره 2ـ مسئول تشكيل جلسه براي انتخاب نماينده قوه مجريه رئيس جمهور است در صورت عدم اقدام به تشكيل جلسه در آخرين فرصت مسئوليت به عهده نخست وزير مي‌باشد.
ج ـ نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج، ظرف 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به كميسيون ارشاد معرفي و كميسيون اسامي آنان را به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت مطلق آرا انتخاب مي‌شود.
تبصره 1ـ مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‏هاي بعدي 15 روز قبل از انقضاي دوره شوراي سرپرستي مي‌باشد.
تبصره 2ـ هر يك از قواي سه‌گانه يك نفر واجد صلاحيت را به‌عنوان علي‌البدل نماينده خود تعيين مي‌نمايد.
تبصره 3ـ چنانچه نماينده هر يك از قوا برخلاف خط‌مشي كلي مصوب عمل كند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را تعيين مي‌نمايد.
ماده 3ـ ...
ماده 4ـ نمايندگان قواي سه‌گانه براي دو سال تعيين مي‌شوند.
ماده 5ـ وظايف شوراي سرپرستي:
الف ـ تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين‌نامه داخلي كه در آن همه جهات لازم براي سازماندهي و اداره آن و وظايف و اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.
ب ـ تنظيم خط‌مشي كلي سازمان و اصول برنامه‏ها در جهت نشر اسلام و تقويت ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت به معارف اصيل اسلامي و اهداف و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و سياست خارجي كشور.
ج ـ بند «ب» بايد ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
د ـ تعيين مدير عامل با اكثريت آرا از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌باشد.
ه‍ـ بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.
و ـ نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه‏ها از جهت انطباق با بند «ب» و حضور حقوقي در سازمان به منظور جوابگويي در برابر مسئوليت‌هاي محوله و اقدام فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل.
ز ـ رسيدگي به شكايات و پاسخ به آن‌ها و اقدام فوري براي رفع نواقص.
ح ـ شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 6ـ ...
ماده 10ـ اعضاي شوراي سرپرستي مانند وزرا در مقابل مجلس مسئولند و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند و نيز استيضاح نمايند.
طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه دهم آذرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-