فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120434	شماره انتشار : 10734	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/24	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/10	

قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن و الحاق يك ماده و يك تبصره به لايحه قانوني مذكور
مصوب 1360/09/08

ماده واحده - در ابتداي لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر وام مسكن مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت « ماده واحده» به « ماده 1» اصلاح و متن زير بعنوان ماده 2 با يك تبصره به لايحه قانوني مذكور اضافه ميشود : 
ماده 2 - حداكثر وام مسكن قابل پرداخت به متقاضيان ساخت يا خريد مسكن در شهركهائي كه تحت مديريت دولتي اداره ميشوند در مورد پرداخت وامهاي بيش از چهار ميليون ريال منوط به آنكه متقاضي پنجاه درصد بهاي عرصه و اعيان واحد مسكوني را پرداخت نمايد با تشخيص و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي بلامانع است . 
تبصره - آئين نامه اجرائي پرداخت اينگونه وامها با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مبني بر اضافه شدن ماده 2 و تبصره آن در جلسه روز يكشنبه هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-