فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 24694/ت 14504ه	شماره انتشار : 14953 	
تاريخ ابلاغ: 06/ 04/ 1375	تاريخ روزنامه رسمي : 16/ 04/ 1375	

اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي
مصوب 09/ 03/ 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/ 3/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 5917/د مورخ 12/ 9/ 1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت - مصوب 1369 - تصويب نمود : 
به انتهاي بندهاي ( 5 ) و ( 8 ) ماده ( 10 ) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي - موضوع تصويبنامه شماره 27117/ت 323هـ مورخ 22/ 8/ 1373 - عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 0560/ 21/ 75 مورخ 23/ 3/ 1375 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-