فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        متن نامه شماره 5735 مورخ 12 /10 /1363 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ منطقه 5 باختران:
به: دفتر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
از: اداره كل ثبت منطقه باختران
احتراماً بدينوسيله يك نسخه قرار شماره 5734 مورخ 12/ 10/ 63 هيأت نظارت ثبت منطقه 5 باختران به پيوست تقديم خواهشمند است دستور فرمايند پس از طرح در آن شورا نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند. 
آصفي ـ مديركل ثبت منطقه 5 باختران

ـ متن نامه شماره 5734 مورخ 12 /10 /1363 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ منطقه 5 باختران:
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
محترماً چون به شرح نامه شماره 26941 /1 مورخ 31 /5 /62 شوراي‌عالي قضايي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درباره وصول خسارت تأخير تأديه موضوع مادتين 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني و همچنين خسارت تأخير تأديه اسناد رسمي و اجرايي موضوع تبصره ذيل ماده 34 قانون ثبت و مواد 36 و 37 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از آن مرجع محترم استعلام بعمل آورده‌اند و پاسخ واصله فقط صراحت در مورد مادتين 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني دارد و در خصوص مادتين 36 و37 آيين‌نامه و تبصره ذيل ماده 34 قانون ثبت پاسخي نفرموده و تعيين و تكليفي بعمل نياورده‌اند بنابراين تقاضا دارد با طرح موضوع در آن، شوراي محترم در اين خصوص و اينكه خسارت تأخير تأديه قابل وصول هست يا خير؟ نيز تعيين تكليف فرمايند تا در تمام موارد مشابه بدان عمل شود.
مستشار محكمه عمومي و عضو اصلي هيأت نظارت ثبت منطقه 5 باختران
پرويز خديوي ـ علي اشرف مظفري ـ فضل اله آصفي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-