فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:4591
تاريخ:9 /7 /1364
راجع به مشروعيت قانون منع توقيف اشخاص مصوب 22 /8/ 1352 نسبت به موارديكه موجب تضييع حقوق افراد مي گردد از طرف بعض مقامات قضايي نيز از شوراي نگهبان سوال شده است كه در جلسه رسمي فقهاء بشرح زير باكثريت آراء اظهار نظر شد
اطلاق منع توقيف متعهد نسبت به موارديكه بردادگاه معلوم باشد كه متعهد ممتنع از اداء حق واجد يا قادر به انجام مورد تعهد مي باشد و الزام او بر انجام تعهد ووصول دين از او بطريق اسهل ممكن نباشد و خلاصه موجب تضييع حق يا تأخير رسيدن ذيحق به حق خود شود شرعي نيست.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-