فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/18362

تاريخ: 1399/3/26

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 9342/‏618 مورخ 31/‏02/‏1399 و پيرو نامه شمارة 17695/‏102/‏99 مورخ 13/‏03/‏1399؛

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏03/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- از آنجا كه مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذكور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

عباسعلي كدخدائي

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-