فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6121
تاريخ: 14/ 2/ 1373
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 16051 مورخ 3/ 2/ 1373:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار كه در جلسه مورخ 21/ 10/ 1372 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي رسيده است در جلسه مورخ 14/ 2/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
1- عموم ماده 5 از اين لحاظ كه موارد خلاف شرع را نيز شامل مي شود مغاير موازين شرعي و عموم اطلاق ماده نيز مغاير اصل 81 قانون اساسي شناخته شد.
2- بند ب ماده 8 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3- بند ب ماده 17 مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-