فايل ضميمه :
        طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعاده شده )
طرح «الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه پيش‌تر در جلسه مورخ 3 /4 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و به موجب نامه شماره 10728 /102 /98 مورخ 19 /4 /1398 شوراي نگهبان واجد ابهام تشخيص داده شده بود، در جلسه مورخ 7 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي و به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. با توجه به مصوبه اصلاحي، ابهام مذكور در نظر شوراي نگهبان مرتفع شده و فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-