فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 100916	شماره انتشار : 10713	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/29	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/15	

قانون راجع به تخليه كالاها از كشتي ها بطريق دوبه كاري
مصوب 1360/08/10

ماده واحده - سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند بمنظور رفع تراكم كشتيها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشي از انتظار نوبت و يا حداقل كاهش آن اجازه دهد در مواردي كه مصلحت ايجاب مينمايد تخليه كالاها از كشتي ها به طريق دوبه كاري انجام گيرد و از محل هزينه هاي باربري بخش تخليه و بارگيري موضوع مصوبه 28 مورخ 1354/12/19شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني تا حداكثر60 درصد پس از واريز توسط صاحبان كالا در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه واجد صلاحيت تشخيص مي دهد بدون مراعات مقررات آئيننامه مالي سازمان بر اساس آئيننامه اي كه بتصويب شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني خواهد رسيد پرداخت نمايد . اين اجازه ميتواند براي يك كشتي يا چند كشتي داده شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يك شنبه دهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-