فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره1756/هـ 
 17 /4 /1385
حضرت آيت‌ا.... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
    احتراماً؛ ضمن تقديم تصوير گزارش شماره 5523/هـ مورخ 7/ 12/ 1384 اين بانك به شوراي پول و اعتبار حاوي پيشنهاد رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين به استحضار مي‌رساند: گزارش مذكور به استناد نتايج حاصل از بحث و گفتگوي جلسات متعدد « هيأت مشورتي پيرامون بانكداري و ماليه اسلامي» كه با حضور جمعي از فقها و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد تهيه شده است.
    شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و پنجمين جلسه مورخ 10 /4 /1385 پس از بررسي گزارش ضمن موافقت با منسوخ نمودن مصوبه مورخ24 /9 /1364 خود، « دستورالعمل اجراي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» را در 8 ماده به شرح پيوست مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها براي اجرا منوط به نظر موافق شوراي محترم نگهبان باشد.
    جهت مزيد استحضار يادآوري مي‌نمايد در سال 1361، آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كه در چهارصد و يكمين جلسه مورخ 26 /8 /1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود در جلسه رسمي آن شوراي محترم مطرح و نظر آن شوراي محترم به شرح ذيل به اين بانك ابلاغ گرديد:
    بانك مركزي ايران؛
    عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 5/ 10 /1361 آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و يكمين مورخ 26/ 8 /1361 شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
    بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمي‌شود.
    خاطرنشان مي‌سازد حضرت‌آيت‌ا... غلامرضا رضواني عضو فقهاي محترم آن شورا در مورخ 5 /7 /1384 مراتب را با درج عبارت « بسمه‌تعالي، چون بيع دين به مبلغ كمتر از آن بي‌اشكال است، روش مذكور در چهار بند بي‌اشكال مي‌باشد» (تصوير پيوست) تائيد كرده‌اند.
    اينك استدعا دارد مقرر فرمايند نظر شوراي محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل پيوست براي اقدامات بعدي به اين بانك منعكس گردد.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابراهيم شيباني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-