فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        وزارت فرهنگ و آموزش عالي-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران -وزارت  مسكن و شهر سازي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/ 3/ 1376 بنا به پيشنهاد شماره 11013 مورخ 18/ 7 /1374 وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1373- آيين نامه اجرايي تبصره (40) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 
ماده 1- فارغ التحصيلان ايراني دانشگاههاي داخل و خارج از كشور كه مدارك تحصيلي آنها حسب مورد از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي سال 1368 حداقل در سطح دكترا ارزيابي و تأييد شده است، در صورت استخدام در دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سپردن تعهد مبني بر (10) سال خدمت در مؤسسه ذي ربط، مشمول اين آيين نامه مي شوند. 
سنوات خدمات قبلي آنها حداكثر تا پنج سال جزو اين مدت محاسبه مي شود.
تبصره1- هر سال خدمت در مناطق محروم- موضوع جدول پيوست تصويبنامه شماره 8477/ت14732 ه مورخ 10 /7 /1374 و اصلاحات بعدي آن-معادل دو سال محاسبه مي شود.
تبصره2- فرم تعهد توسط وزارتخانه ذي ربط تهيه شده و در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي قرار مي گيرد. 
ماده 2- وزراتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در حوزه ستادي خود و دانشگاهها و دانشكده هاي مرتبط ستادي تحت عنوان ستاد رفاهي اعضاي هيأت علمي- كه از اين پس ستاد ناميده مي شود تشكيل دهند. چگونگي تشكيل ستاد و عضويت در آن توسط
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-