فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:3289هـ/ب
تاريخ: 1380/3/12
بسمه تعالي
دبير محترم شوراي نگهبان
با عنايت باظهار نظر شماره 78/21/6186 مورخ 1378/11/20 و نظريه تفسيري شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30، نظر آن شوراي محترم در انطباق يا عدم انطباق مندرجات تصويبنامه شماره 8800/ت22906هـ مورخ 1379/3/7 را دائر بر اينكه مندرجات تصويبنامه مزبور، قابل انطباق با نظريه و تفسير شوراي محترم نگهبان يا فراتر از امور اجرائي است به اينجانب اعلام فرمائيد./

مهدي كروبي 
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-