فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 83/30/160/م
تاريخ: 83/8/2
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام
عطف به نامه شمارۀ 10/830902هـ‍س مورخ 1383/7/18:
بدينوسيله نظريۀ تفسيري شوراي نگهبان از اصل 138 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:
«همان‌طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي بر خلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از اختيارات رياست مجلس است.»
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-