فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 15988 ت/19795ه
تاريخ: 24 /3/ 1377
سازمان برنامه و بودجه 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20 /3 /1377 بنابه پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد به شماره 355-33 مورخ 10 /3/ 1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينه هاي پيش بيني نشده قانون بودجه سال 1377 كل كشور جهت پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع بيست و هشت دستگاه واگن مسافري خريداري شده ، در اختيار شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-