فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 30629 ه 
تاريخ: 21 تير 1383
وزارت صنايع و معادن -وزارت امور اقتصادي و دارايي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /4 /1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1382- آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذيل تصويب نمود: 
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 
فصل اول- كليات
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است:
الف)بورس: سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.
ب)هيئت پذيرش: هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار تهران
ج) طرح نوسازي و توسعه شركت: طرح يا پروژه جديد يا مكمل كه اجراي آن به لحاظ فني، مالي و اقتصادي توجيه پذير باشد.
د) اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نامي كه با مجوز بورس به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين جهت تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحهاي نوسازي و توسعه شركتهاي پذيرفته شده در بورس منتشر مي شود. اين اوراق بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتشار مي يابند.
ه) اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: آن گروه از اوراق مشاركت ناشر كه در سررسيد نهايي و يا قبل از آن قابل تبديل به سهام همان شركت ناشر باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-