فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/47049

تاريخ: 1391/4/3

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 13591/‏44692 مورخ 30/‏01/‏1391؛

اصلاح اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي

مصوب مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 31/‏03/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-