فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 12/ 11/ 1373
شماره: 76174
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اساسنامه "شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران" كه در جلسه مورخ 5/ 11/ 1373 هيأت وزيران، بند (ز) ماده (13)و بند(ز)ماده (16) آن بر اساس نامه شماره 7335 مورخ 17/ 10/ 1373 آن شورا اصلاح شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
ماده 13-وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي باشد: 
ز- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 16-مدير عامل بالاترين عامل اجرايي شركت مي باشد كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود و اختيارات و وظايف زير را برعهده دارد:
ز-اقامه يا دفاع از هرگونه دعوي مربوط به امور شركت اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-